~ Novosti ~ O nama ~ Događanja ~ Kontakt ~ Download ~
~ Zaštita na Radu ~ Zaštita od Požara ~ Akustička mjerenja ~ Emisija stakleničkih plinova ~ Ekologija ~ Edukacija Radnika ~ Ex zaštita ~
           
Edukacija radnika          
  ZaštitaInspekt d.o.o. pruža Vam usluge osposobljavanja radnika uz pomoću najmodernijih tehnologija koje pružaju mogućnost kvalitetne vizualne predodžbe zaštite na radu, zaštite od požara te evekuacije i spašavanja.

Teorijski dio osposobljavanja provodi se u skladu s kvalitetnom kako domaćom tako i stranom literaturom.

Takvim pristupom nastojimo ostvariti kavalitetu i zanimljivost naših osposobljavanja.

Cilj nam je kvalitetnim osposobljavanjem utjecati na smanjenje nepotrebnih ozljeda na radu te educiranjem radnika povećati njihovu sigurnost na radnom mjestu.

Osposobljavanja se dijele na:
 -  Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 -  Osposobljavanje radnika za zaštitu od požara
 -  Osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja
 
   
 
 
 
 
 
   
   
 
         
         
OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN    
         
   -  prilikom osposobljavanje radnik prolazi:
     -  OPĆI DIO
     -  POSEBNI DIO
     -  PRAKTIČNI DIO
   
     
   
         
OPĆI DIO
 -  obuhvaća teoretska znanja vezana za ustroj zaštite na radu, opasnosti, mjere zaštite,      zaštitna sredstva, statističke podatke .....

POSEBNI DIO
 -  obrađuje aspekte zaštite za radno mjesto na kojem radnik obavlja svoje radne zadatke .....

PRAKTIČNI DIO
 -  radnik stječe praktične vještine za obavljenje radnih zadataka pod nadzorom imenovane      osobe od strane poslodavca .....
 
 
 
   
   
 
         
         
OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA ZAŠTITU OD POŽARA    
         
   -  prilikom osposobljavanje radnik prolazi:
     -  OPĆI DIO
     -  PRAKTIČNI DIO
   
     
         
OPĆI DIO
 -  obuhvaća teoretska znanja vezana za ustroj zaštite od požara, opasnosti od požara,      preventivne mjere zaštite, zaštitna sredstva, primjeri iz prakse .....

PRAKTIČNI DIO
 -  sudjelovanje radnika u simulaciji gašenja požara vatrogasnim aparatom .....
 
 
 
 
           
           
OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA PROVOĐENJE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA    
         
 -  prilikom osposobljavanje radnik prolazi:
     -  OPĆI DIO
     -  PRAKTIČNI DIO
   
   
         
  OPĆI DIO 
 -  obuhvaća teoretska znanja vezana za provedbu mjera evakuacije i spašavanja, provođenje      preventivnih mjera, sredstva, plan evakuacije i spašavanja .....

PRAKTIČNI DIO
 -  sudjelovanje svih radnika u simulaciji iznenadne krizne situacije .....
 
   
   
   
           
@ Copyright ZaštitaInspekt d.o.o. made by BFox