~ Novosti ~ O nama ~ Događanja ~ Kontakt ~ Download ~
~ Zaštita na Radu ~ Zaštita od Požara ~ Akustička mjerenja ~ Emisija stakleničkih plinova ~ Ekologija ~ Edukacija Radnika ~ Ex zaštita ~
           
Zaštita čovjekovog okoliša          
           
    ZaštitaInspekt d.o.o. svojim stručnim kadrovima savjesno djeluje na polju ekologije i zaštite okoliša.

ZaštitaInspekt d.o.o. svojim uslugama pruža Vam mogućnost djelovanja u smjeru sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.
   
     
     
     
     
         
  - Mjerenje emisije onečišenja u zrak    
    iz stacionarnih izvora, temeljem Zakona o zaštiti okoliša (N.N., 82/94), Zakona o zaštiti zraka (N.N., 178/04), Pravilnika o katastru emisija u okoliš (N.N., 36/96), Uredbi o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (N.N., 140/97), te uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o grančinim vrijednostima onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (N.N., 105/02, 108/03 i 100/04)    
     
     
         
- Izrada operativnog plana intervencija u zaštiti okoliša    
  temeljem Plana intervencija u zaštiti okoliša (N.N., 82/99), a prema do sada najnovijim metodama. Plan sadrži:
-  Uvod
-  Opis okruženja lokacije
-  Popis opasnih tvari, osnovne značajke i maksimalna očekivana količina opasnih tvari
-  Popis i procjena moguih uzroka i izvora opasnosti od izvanrednog događaja
-  Preventivne mjere za sprečavanje izvanrednog događaja
-  Procjena posljedica od izvanrednog događaja
-  Opis primijenjenih modela i metoda proračuna zona ugroženosti
-  Zone ugroženosti
-  Analiza najgoreg slučaja prema EPA-inim propisima - "Worst-Case"
-  Ustroj i provedba mjera u slučaju izvanrednog događaja
-  Odgovorne osobe i potrebni stručni radnici u provedbi mjera
-  Sudjelovanje drugih fizikih i pravnih osoba na osnovi ugovora u provedbi intervencija
-  Način zbrinjavanja prosutih opasnih tvari i sanacija okoliša
-  Program osposobljavanja za primjenu Operativnog plana intervencija u zaštiti okoliša
-  Program održavanja vježbi
-  Informiranje javnosti o slučajevima onečišćenja kod kojih posljedice izlaze izvan    prostora
-  Predložak za izvješće o intervenciji
-  Predložak za vođenje očevidnika intervencija u zaštiti okoliša u slučaju akcidenta
-  Shema provođenja plana intervencija.

U prilozima se daju nacrti:

-  smještaj opasnih tvari,
-  makro lokacija zone ugroženosti
-  mikro lokacija granice opasnosti
   
       
       
     
     
     
     
     
       
       
     
     
     
     
     
       
       
         
- Osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja    
  temeljem članka 60. Zakona o zaštiti na radu (N.N., 59/96, 94/96, 114/03, 100/04 i 86/08), Planu i programu za voditelje evakuacije, odnosno za članove ekipa.    
         
         
           
@ Copyright ZaštitaInspekt d.o.o. made by BFox