~ Novosti ~ O nama ~ Događanja ~ Kontakt ~ Download ~
~ Zaštita na Radu ~ Zaštita od Požara ~ Akustička mjerenja ~ Emisija stakleničkih plinova ~ Ekologija ~ Edukacija Radnika ~ Ex zaštita ~
           
Zaštita od požara          
  ZaštitaInspekt d.o.o. tvrtka je koja svojom djelatnošću pokriva područja zaštite od požara bitna za svakog ozbiljnog poslodavca koji želi djelovati u smjeru preventivne zaštite od požara.

Usluge koje pružamo po pitanje zaštite od požara su sljedeće:
 
   
 
         
- Izrada Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija    
  temeljem Zakonu o zaštiti na požara (N.N., 58/93., i 33/05.), Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N., 35/94.), Pravilnika o sadržaju općeg akta iz zaštite od požara (N.N., 35/94) i Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (N.N., 35/99.)    
           
  - Izrada pravilnika iz zaštite od požara    
  temeljem Zakona o zaštite od požara (N.N., 58/93. i 33/05.)    
         
- Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija    
  temeljem Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N., 108/95.), te Pravilnika o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija (HSUP – P 601-111.)    
         
  - Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara    
    temeljem Zakona o zaštiti na požara (N.N., 58/93., i 33/05.) i članka 8. Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (N.N., 61/94.).    
     
     
         
- Ispitivanje funkcionalnosti protu panične rasvjete    
  temeljem čl. 20. Zakona o zaštiti od požara (N.N., 58/93., i 33/05.)    
           
  - Ispitivanje funkcionalnosti hidrantske mreže,    
  temeljem članka 20. stav 2. Zakona o zaštiti na požara (N.N., 58/93., i 33/05.), Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N., 8/06.), te Pravilnika o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (N.N., 67/96. i 41/03.)    
     
     
         
- Ispitivanje funkcionalnosti automatske instalacije za dojavu požara    
  temeljem članka 20. stav 1. i/ili 2. Zakona o zaštiti na požara (N.N., 58/93., i 33/05.), Pravilnika o sustavima za dojavu požara (N.N., 56/99.), te Pravilnika o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (N.N., 67/96. i 41/03.)    
     
     
         
  - Ispitivanje funkcionalnosti protupožarnih vrata    
    temeljem članka 20. stav 2. Zakona o zaštiti na požara (N.N., 58/93., i 33/05.), Pravilnika o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru (Sl. list 35/80. i N.N., 53/91.) te Pravilnika o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (N.N., 67/96. i 41/03.)    
     
     
         
- Ispitivanje funkcionalnosti automatske instalacije protupožarnih klapni    
  temeljem članka 20. stav 2. Zakona o zaštiti na požara (N.N., 58/93., i 33/05.), Pravilnika o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru (Sl. list 35/80. i N.N., 53/91.) Pravilnika o sustavima za dojavu požara (N.N., 56/99.), te Pravilnika o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (N.N., 67/96. i 41/03.)    
       
       
         
- Ispitivanje stabilnih instalacija CO2 za gašenje požara    
  temeljem članka 20. stav 2. Zakona o zaštiti na požara (N.N., 58/93., i 33/05.), Pravilnika o sustavima za dojavu požara (N.N., 56/99.), Pravilnika o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (N.N., 67/96. i 41/03.), te Pravilnika o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljičnim dioksidom (Sl. list 44/83. i 31/89.)    
     
     
           
@ Copyright ZaštitaInspekt d.o.o. made by BFox